Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LUBIN O NABORZE NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU PODLEŚNICZEGO

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LUBIN

O NABORZE NA WOLNE MIEJSCA PRACY

 NA STANOWISKU PODLEŚNICZEGO

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Nadleśnictwo Lubin, ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin

Tel. 76 841-23-00,

e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Nazwa stanowiska:

Podleśniczy

 

Zakres obowiązków podleśniczego:

- wykonywanie prac w leśnictwie z zakresu ochrony, hodowli, zagospodarowania i użytkowania lasu,

- kontrola i odbiór prac wykonywanych przez Zakłady Usług Leśnych,

- ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed szkodnictwem leśnym oraz ochrona granic i mienia leśnictwa,

- odbiórka drewna, wydawanie drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,

- obsługa rejestratora leśniczego,

- zastępowanie leśniczego w czasie jego nieobecności;

 

Wymagania podstawowe:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat,

- posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- wykształcenie wyższe lub średnie leśne,

- nienaganna opinia, 

- możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,

- niekaralność sądowa za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek;

 

Wymogi dodatkowe, stanowiące kryteria oceny kandydatów w rekrutacji:

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

- ukończony staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zakończony egzaminem z wynikiem pozytywnym (wymagane w dniu zawarcia stosunku pracy)

- znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką leśną i uwarunkowań wewnętrznych obowiązujących w LP,

- znajomość obsługi rejestratora,

- znajomość obsługi SILP,

- znajomość obsługi programów Word, Excel, Outlook,

- posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych,

- doświadczenie w pracy na stanowisku podleśniczego,

- cechy osobowe: sumienność, systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność;

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),

- CV (własnoręcznie podpisane),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (wraz z arkuszami ocen/ suplementami w przypadku dyplomów ze studiów),

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp.,

- opinia  z ostatniego miejsca zatrudnienia;

- oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182), wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty,

- oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu w pełni z praw publicznych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty

- oświadczenie kandydata/kandydatki o niekaralności za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek, wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty;

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin w Lubinie ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin, pokój nr 6, lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 3.06.2015 r. do godz. 15.00 na adres:

 

Nadleśnictwo Lubin

ul. Spółdzielcza 18

59-300 Lubin

Z dopiskiem na kopercie „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko podleśniczego".

 

- w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa, 

- dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki,

- dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego,

- rozpoczęcie pierwszego etapu procesu rekrutacyjnego - otwarcie ofert - nastąpi w biurze Nadleśnictwa Lubin w dniu 8.06.2015 r. o godz. 8.00.

 

Informacje dodatkowe

 

- na podstawie przedłożonych dokumentów przeprowadzony zostanie pierwszy etap  procesu rekrutacyjnego, w wyniki którego, kilku kandydatów zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubin, będzie to drugi, ostatni etap procesu rekrutacyjnego;

- Głównym tematem rozmowy będzie znajomość zagadnień z zakres danego stanowiska oraz prowadzenia gospodarki leśnej;

- z wyłonionym po rozmowie kwalifikacyjnej kandydatem/kandydatką zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

- Nadleśnictwo Lubin nie zapewnia mieszkania;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Lubin, dnia 18.05.2015 r.

 

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin –

                                                                                  - Marek Nieruchalski -